0

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

นพดลพานิช สวัสดีลูกค้าทุทท่านสู่เว็บไซต์ nopadol.com ของ "บริษัท นพดลพานิช จำกัด" ได้ทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้า บริการ และตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัท ทางบริษัทจึงขอความกรุณาทุกท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทจึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และตามกฎหมายทุกประการ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทางบริษัท ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าภายใต้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ รูปถ่าย วีดีโอ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดเป็นสิทธิของบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทก่อน บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงใดๆการใช้งานเว็บไซต์นี้


เว็บไวต์ของเรา มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใตการดูแลของเรา วัตถุประสงค์เพื่อำนวยความสะดวกของลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ทางบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจะเกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาแก่ท่าน

ทางบริษัทได้มีการแสดงข้อมูลของสินค้า ทั้งในรูปแบบของ ภาพ และข้อความ เพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินค้าซื้อแก่ลูกค้าทุกท่าน ทั้งนี้ ทางบริษัทไม่สามารถยืนยัน

ได้ว่าข้อมูลที่ทางบริษัทได้ทำการแสดงออกไปนั้น จะเป็นข้อมูลที่ปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ  ดังนั้น หากลูกค้าเกิดความไม่แน่ใจข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามกับเราได้ที่ 

บริษัท นพดลพานิช จำกัด โทร. 053-261-000

- การสั่งซื้อสินค้าและบริการกับบริษัท จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการครบถ้วนตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ราคาของสินค้าโปรโมชั่น (iายการส่งเสริมการขาย) ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้จะมีสิทธิ์สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Nopadol.com เท่านั้น ไม่สามารถนำราคาไปใช้กับช่องทางอื่นๆ ได้

- ราคาที่ระบุในเว็บไซต์ Nopadol.com เป็นราคาสินค้าที่ไม่ได้รวมค่าบริการติดตั้ง

1. การจัดส่งสินค้า

- บริษัทยอมรับการจัดส่งสินค้าแก่ท่านเมื่อลูกค้าชำระสินค้าตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยสถานะคำสั่งซื้อถูกเปลี่ยนเป็น "จัดเตรียมสินค้า" และ "พร้อมจัดส่ง"

- บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าหลังจากสถานะของคำสั่งซื้อถูกเปลี่ยนเป็น  "จัดเตรียมสินค้า" และ "พร้อมจัดส่ง" ภายใน 1 - 3 วัน นับจากสถานะคำสั่งซื้อถูกเปลี่ยน

- กรณีลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้าภายใน 5 วัน หลังจากสถานะถูกเปลี่ยนเป็น "จัดส่ง" กรุณาแจ้งบริษัททันทีที่เบอร์ติดต่อโทร. 053-261-000

- เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง 

กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งเราที่เบอร์ 053-261-000 ทันทีก่อนรับสินค้า

2. ประเภทของการจัดส่งสินค้า

- ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ในคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยการเลือกใช้บริการ บริษัทขนส่ง จะคำนึงถึงขนาดและน้ำหนักของสินค้ารวมทั้งพื้นที่ในการให้บริการของแต่ละบริษัทขนส่งเป็นหลัก 

- หากบริษัทขนส่งเหล่านั้นทำสินค้าชำรุดเสียหาย ทางบริษัท นพดลพานิช จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันไม่ได้เกิดจากตัวของบริษัท นพดลพานิช จำกัดเอง

3. ค่าบริการจักส่งสินค้า

- ทางบริษัทคิดค่าบริการจัดส่งสินค้าตามจริงโดยคิดจากระยะทางระหว่างบริษัท นพดลพานิช จำกัด (สำนักงานใหญ่) ไปจนถึง ที่อยู่ของลูกค้า (ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ)

- ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักของสินค้ารวมกัน ไม่เกิน 50 กิโลกรัม/คำสั่งซื้อเท่านั้น กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทส่งสินค้าที่มีน้ำหนักรวมกันเกิน 50 กิโลกรัม

 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์ติดต่อโทร. 053-261-000

1. การยกเลิกสินค้าจากลูกค้า

- ลูกค้าสามารถยกเลิกสินค้าได้ก่อนที่สถานะคำสั่งซื้อจะถูกเปลี่ยนเป็น "จัดเตรียมสินค้า" และ "พร้อมจัดส่ง" เท่านั้น หากสถานะคำสั่งซื้อถูกเปลี่ยนแล้ว ทางร้านขออนุญาติใช้สิทธิ์ในการ

ไม่คืนเงินและไม่รับสินค้าคืน ที่ถูกส่งไปให้ลูกค้าแล้ว

2. การยกเลิกสินค้าจากร้านค้า

- ร้านค้าสามารถยกเลิกสินค้าได้ในกรณีที่ข้อมูลของสินค้าผิดพลาดหรือไม่ได้รับการแก้ไข โดยหากคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะ  "รอชำระเงิน" ทางร้านสามารถดำเนินการยกเลิกได้ทันที

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากสถานะคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะ "ได้รับเงินแล้ว" ทางร้านสามารถยกเลิกสินค้าได้โดยจะมีการคืนเงินที่ลูกค้าชำระเต็มจำนวน

3. การคืนสินค้า

- ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ในเฉพาะกรณี ทางบริษัทส่งสินค้าผิด หรือ สินค้ามีความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ บริษัท นพดลพานิช จำกัดเองเท่านั้น 

และสามารถดำเนินการทำเรื่องคืนสินค้าได้ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า

4. การเปลี่ยนสินค้า

- เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าเกิดชำรุดเสียหายอันเนื่องมากจากความผิดพลาดที่เกิดจาก บริษัท นพดลพานิช จำกัดเองเท่านั้น 

โดยที่ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้าเดิมมาที่บริษัท นพดลพานิช จำกัก (สำนักงานใหญ่) และ ทางบริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งสินค้าใหม่กลับไปยังลูกค้า

5. การเคลมสินค้าหรือคืนสินค้าตามนโยบายการประกันสินค้า

- ลูกค้าสามารถเครมสินค้าเพื่อแก้ไข ซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนสินค้าใหม่ หลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วันแล้ว ได้ตามนโบบายการประกันสินค้าของแต่ละบริษัทผู้ผลิตสินค้า