0

นโยบายความเป็นส่วนตัว

- เราถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ว่าด้วยเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ เราจะจัดเก็บ, บันทึก, ยึดถือ, เก็บรักษา, เปิดเผย, โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตาม 

พรบ.คอมพิวเตอร์แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น 

- เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับ Nopadol.com ไม่ว่าจะเป็นชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ E-mail Address ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือการชำระเงิน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง และส่งเสริมการให้บริการ การตลาด การพัฒนาบริการของเว็บไซต์นี้ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของท่าน 

นอกจากนี้แล้ว Nopadol.com ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของท่านมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ Nopadol.com ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ

และกรรมสิทธิ์ของ บริษัท นพดลพานิช จำกัด โดยทางบริษัทรับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับ

- กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกจารกรรม สูญหายหรือเสียหาย อันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของ บริษัท นพดลพานิช จำกัด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด

- ทางบริษัท เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลหรือพนักงาน

ที่ไม่ได้รับอนุญาติจากทางบริษัท เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ ได้รับคำสั่งจากภาครัฐ

- ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ ในข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ด้วยตนเอง 

- อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ท่านไม่ควรบอก รหัสการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์นี้ ให้แก่บุคคลอื่น

อีกทั้งควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน

- กรุณา sign – out ก่อนทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการต่อไปหรือปิดบราวเซอร์เมื่อท่านเสร็จสิ้นการทำงาน